Provozní řád chatek

1. Ubytování hostů probíhá od 15:00 během sezóny, mimo sezónu po domluvě se správcem.

2. Příjezd k chatce je povolen pouze za účelem vyložení a naložení věcí. Parkování je možno pouze na vyhrazeném parkovišti.

3. Při počátku ubytování přebírá host chatku bez závad a uklizenou. V průběhu pobytu je povinnen udržovat čistotu chaty a okolí. Případné závady je povinen neprodleně oznámit správci chaty. Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel a případné poškození vybavení bude přičteno vám.

4. Chatka musí být vyklizena a klíče předány správci v den ukončení pobytu nejpozději v 10:00 hodin. Správce provede zběžnou kontrolu chaty.

5. Před odjezdem je host povinen svléknout povlečení, uklidit pokoje, umýt nádobí a vysypat koš.

6. V prostoru chatky je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

7. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostory chaty.

8. Host nesmí bez souhlasu správce přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě a jiných instalací.

9. Zvíře v chatce můžete mít po domluvě se správcem. Odpovídáte za případné škody způsobené zvířetem.

10. Máte-li s sebou psa, jste povinni po něm sbírat exkrementy.

11. Využití houpaček a prolézaček je povoleno dětem do 15 let a to pouze pod dohledem dospělé osoby. Za úrazy způsobené nedbalostí není zodpovědný provozovatel kempu.

12. V případě poškození vybavení chatky, nebo při ztrátě klíčů je správce oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

13. Každý host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel chaty ručí za jejich ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.

14. Zamykejte hlavní vchod a chatky.

15. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Důležitá telefonní čísla:

Tísňové volání 112

První pomoc 155

Hasiči 150

Policie 158

Správce +420 777 335 379

Novinky

novinky :

WIFI zdarma v celém areálu

 

Stavba májky:


Převoz

Stavba

 

 
Rezervace :

 

Písemně : Camp Zahrada

Lenka Kolářová

Rumburská 44

277 21  Liběchov

Telefonicky : 777 335 379

E-mail :

kolarovalenka1@seznam.cz

Přesná adresa campu
je na mapce
GPS souřadnice campu
50° 24' 45'' N
14° 27'16'' E